Archive for March, 1998

Reel/Frame: 009059/0897

Tuesday, March 24th, 1998
Buyer: FUJITSU LIMITED - Seller: FURUKAWA, KIMIKAZU - TAKEBAYASHI, TOMOYOSHI - AZAMI, TOSHIHIRO - YANO, KATSUTOSHI - KAKUTA, JUN - SATO, YASUO ‚óŹ Asset Size: Small - Date Recorded: Tuesday, March 24, 1998 12:00 AM PST - Reel/Frame: 009059/0897